مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک استراتژی و مفاهیم و روش های مرتبط با آن از چندین دهه پیش، ذهن…

2,000,000 تومان